Vijesti iz BiH

FUZIP: Projekt unapređenja poslovnog okruženja i institucionalnog jačanja

Federalna uprava za inspekcijske poslove provodi Projekt unapređenja poslovnog okruženja i institucionalnog jačanja (ICIS) od 2012., uz tehničku podršku Grupacije Svjetske banke i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), a koji bi u konačnici trebao rezultirati unapređenjem poslovnog okruženja.
Njime će, između ostalog, biti uspostavljen interoperabilni informacioni sistem – IIS, koji će biti platforma za buduću razmjenu podataka između institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a u skladu s ustavnim uređenjem zemlje, zakonom utvrđenim nadležnostima uključenih organa i principima interoperabilnosti EU.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je za Fenu da je projekt u završnoj fazi, te da je trenutno u toku nabavka potrebne informatičke opreme i softverskih rješenja, a u skladu s grantom Grupacije Svjetske banke i švedske SIDA-e.

– Predviđene aktivnosti teku planiranom dinamikom, a očekujemo da ćemo do kraja godine imati uvezanih 17 institucija na nivou BiH, entiteta i Distrikta Brčko – rekao je Ajdinović.

Pojasnio je da je cilj projekta ICIS podržati reformu poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta u BiH tako što će, stvaranjem mehanizama za razmjenu podataka između javnih registara organa i institucija u BiH, umanjiti troškove i namete na poslovni sektor u cjelini.

– Pri tome će biti vođeno računa o zaštiti ličnih i tajnih podataka, u skladu s ustavnim uređenjem i zakonskim nadležnostima svih institucija u sistemu. Informacioni interoperabilni sistem je prvi korak u pravom smjeru, tj. početak digitalizacije društva, te modernizacije rada organa uprave. On je osnova za unapređenje poslovnog okruženja i izuzetno je važan za povećanje efikasnosti rada organa uprave. Također, tim sistemom bit će uspostavljena i infrastruktura potrebna za pokretanje online jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH – naveo je Ajdinović.

Po njegovim riječima, iako sistem interoperabilnosti  nije zaživio, FUZIP već sada ima uspostavljenu bilateralnu razmjenu podataka s Poreznom upravom FBiH, Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnim zavodom za statistiku, što im omogućava efikasnije obavljanje kontrola u akcijama pojačanog nadzora u suzbijanju sive ekonomije u Federaciji BiH, a što je dobar pokazatelj onoga što možemo očekivati kada bude uvezano svih 17 postojećih baza podataka.

Naglasio je da su, s  obzirom na to da je projekt u završnoj fazi, već napravljeni koraci neophodni za realizaciju njegovih ciljeva, bar kada je FUZIP u pitanju, što se odnosi na to da su u saradnji s Grupacijom Svjetske banke i švedskom SIDA-om uspostavili Informacioni sistem za prekograničnu kontrolu robe (BIMS) koji predstavlja značajan segment budućeg interoperabilnog informacionog sistema (IIS).

– Zahvaljujući uspostavi BIMS-a i standarizovanog procesa rada, postupak kontrole koju obavljaju federalni inspektori u sektoru granične inspekcije je brži i jednostavniji. Danas se zahtjevi za inspekcijski nadzor podnose i obrađuju elektronski, postupak je u cijelosti usklađen na cijelom prostoru Federacije BiH, tako da je sistem tarifiranja ujednačen i manje podložan subjektivnosti. Bitno je naglasiti da je sada moguće unaprijed najaviti dolazak robe na granični prijelaz, te se na taj način administrativna priprema radi unaprijed, a roba kraće zadržava na granici, što smanjuju troškove transporta uvoznicima i izvoznicima – kazao je Ajdinović.

Naglasio je da je na taj način obrada zahtjeva i administriranje inspektora smanjeno za 90 posto što omogućava inspektoru da više vremena posveti stvarnoj kontroli pošiljke i sljedivosti robe, što je garancija da na unutrašnje tržište stiže zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana, a na police sigurni proizvodi i roba.

Također, dodao je da se time direktno povećava nivo zaštite tržišta i potrošača u BiH, što i jeste primarni cilj inspekcijskog nadzora.

Osim navedenog, Ajdinović ističe da je činjenica da prvi dojam o BiH posjetioci stiču u neposrednom kontaktu sa službenicima carine i inspekcijskih organa, a  s obzirom  na to da ranije nije postojala obaveza nošenja službene uniforme, FUZIP je pristupio procesu njihovog uvođenja za inspektore na graničnim prijelazima. Time će, osim profesionalnih kontrola u prekograničnom prometu, federalni inspektori i svojim vizuelnim izgledom dostojno predstavljati FUZIP i Federaciju BiH.

– Također, radi povećanja transparentnosti rada i približavanja svog rada javnosti, FUZIP je ažurirao svoju internet stranicu koja sada nudi širi spektar informacija, od planiranih i provedenih aktivnosti Uprave, do uputstava o načinu podnošenja zahtjeva za inspekcijski nadzor, a pokrenuta je i komunikacijska kampanja “Zaustavimo sivu ekonomiju zajedno” kojom FUZIP poziva građane da obavezno traže fiskalni račun kod kupovine robe i usluga, te da, ukoliko nisu dobili račun, to prijave na broj telefona 033/22 66 44 – rekao je Ajdinović.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend