ESV bez zaključka o proširenju Općeg kolektivnog ugovora na sve radnike u FBiH

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije uspjelo formulirati zaključak o zahtjevu Saveza samostalnih sindikata BiH da Opći kolektivni ugovor bude proširen na sve radnike u FBiH.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović rekao je da se prethodni OKU odnosio na sve radnike u FBiH te da je, kad je rađeno na novom zakonu o radu ostala klauzula da Vlada može proširiti novi OKU na sve radnike, ako za to postoji interes Federacije.
Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je Parlament FBiH usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojim je, između ostalog, uređeno pitanje najniže plate, sudjelovanje Vlade FBiH u zaključivanju OKU i drugo. Dodao je da pomenuti zakon još nije stupio na snagu jer je usvojen u različitim tekstovima u Zastupničkom domu i Domu naroda, zbog čega je neophodno usuglašavanje teksta zakona.
ESV je prihvatilo inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH za izmjenu zakona o privatizaciji preduzeća, te predložilo da u suradnji s nadležnim ministarstvom dodatno definiraju inicijativu i ponovo je dostave ESV-u.
Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović pojasnio je da inicijativa cilja izmjene postupka male privatizacije zbog problama s kupovinom dijelova preduzeća opterećenih hipotekama. Istakao je da je potrebno da u postupku male privatizacije tender sadrži podatke o imovini predmeta prodaje, imovinskim pravima i teretima, potraživanjima koja će biti namirena prodajom imovine, procentualnom sudjelovanje založene imovine u predmetu prodaje, uvjetima prodaje, i drugim podacima od značaja. Osim toga, Smailbegović je naveo da je potrebno da Agencija za privatizaciju bude dužna da objavu dostavi svim nadležnim sudskim registrima koji vode evidenciju o imovini koja je predmet prodaje kako se u procesu prodaje ne bi mogle dodatno upisivati hipoteke i novi tereti, kao i da bi uvjerenje o izvršenju iz ugovora o kupoprodaji trebalo imati snagu izvršne isprave.

(www.vecernji.ba)