Drljača: Mirovine ostvarene do srpnja 1998. bit će povećane za deset posto

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, nakon što je Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i po hitnom postupku ga poslala u parlamentarnu proceduru, kazao je da je jedna od novih odredaba, u odnosu na ranije razmatran tekst Zakona, utvrđena vrijednost općeg boda u visini od 14 KM.

– Mirovine će biti usklađivane 15. travnja svake godine, u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, i najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini, osim mirovina ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje – rekao je Drljača.
Istakao je da se najviše mirovine neće usklađivati, povećavati, sve dok najniži iznos mirovine ne dostigne petinu iznosa najviše ostvarene po Zakonu, a da izvanredno usklađivanje može biti provedeno jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto društvenog proivoda u prethodne dvije kalendarske godine veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita proračuna FBiH, a najviše do 50 posto stope rasta realnog BDP u prethodnoj godini. Također, dodao je, najniža i zagarantirana mirovina usklađuju se prema članu 79., a ne s troškovima života.
– Izuzetno, ukoliko postoje financijske mogućnosti, Vlada FBiH može posebnom odlukom povećati iznos najniže mirovine i u većem procentu, a najviše do stope rasta realnog BDP u prethodnoj godini – naglasio je Drljača. Osim toga, predviđena je mogućnost da, u skladu s financijskim mogućnostima, sredstava za ostvarivanje prava iz MIO i rada FZMIO, budu korištena i za financiranje i rad udruženja umirovljenika na razini FBiH.
Korisnicima prava – mirovina ostvarenih do 31. srpnja 1998. godine, pojasnio je Drljača, bit će povećan zakonski iznos mirovina za deset posto, a onima koji su prava ostvarili od 31. srpnja 1998. do 31. prosinca 2007. godine za pet posto.

(www.vecernji.ba)