Vijesti iz BiH

Dom naroda odobrio Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte u FBiH

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu Zakon o dopunama zakona o unutrašnjim poslovima. Ovim aktom su ozakonjene naknade za rad članovima Neovisnog odbora, što dosad nije bilo regulirano zakonskim propisom. Delegati su također odobrili Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, čime su uveli pravo općinama kao jedinicama lokalne samouprave da budu osnivači lječilišta na njihovom području. Odobren je i Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH. Taj akt propisuje uvjete, način i postupak za istraživanja i eksploataciju, a to podrazumijeva skup aktivnosti – geološka istraživanja radi potencijalnog otkrivanja ležišta nafte i plina na određenom području; privođenje proizvodnji ležišta/razradu ležišta; eksploataciju nafte i plina te izgradnju postrojenja i uređaja za istraživanje i eksploataciju. Zakon podrazumijeva također izgradnju rudarskih objekata, korišćenje, demontažu i uklanjanje postrojenja i uređaja. Što se tiče izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koje su također bile na dnevnom redu a predložene su po hitnom postupku, delegati su odlučili da ih vrate u nacrt i u toj formi su ih danas odobrili. Tako da će o njima biti još riječi u Parlamentu. Predviđaju više novca nego dosad za opremu vatrogasnim brigadama. Propisuju da ubuduće federalni nivo izdvaja za te namjene 0,1 posto budžeta, a općine i kantoni 0,5 posto. Društva za osiguranje i druge pravne osobe koje se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih osoba dužna su izdvajati šest posto iz ukupnih premija neživotnih osiguranja. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, koji je u proceduru uputio poslanički klub Socijaldemokratske partije BiH iz Predstavničkog doma, nije dobio podršku većine delegata. Predviđao je proširivanje materije krivičnog zakonodavsta, i to tretiranjem krivičnih djela počinjenih u neredima na sportskim terenima, zločina počinjenih iz mržnje te trgovine ljudima i navođenja na prostituciju. Najviše diskusija je na ovoj sjednici Doma naroda bilo povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave. Iz delegatskog kluba hrvatskog naroda najavljivana je i mogućnost pokretanja procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Razlog za to je, prema obrazloženjima iz tog kluba, što akt propisuje stavljanje arhiva Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH pod nadzor Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata na čijem je čelu ministar Zukan Helez. Zasad je, naime, arhiva HVO-a u Čapljini pod nadzorom Oružanih snaga BiH, a protivljenje hrvatskih delegata uvjetovano je, prema njihovim izjavama, nevjericom prema ministru Helezu, prvenstveno zbog načina na koji on provodi reviziju korisnika boračkih prava. Nacrt ovog zakona je ipak odobren većinom glasova. Sjednica je prekinuta nakon višesatnog rada i bit će nastavljena vjerovatno 26. septembra, kako je najavio predsjedavajući Doma naroda Radoje Vidović. Među preostalim tačkama dnevnog reda su nacrti zakona o igrama na sreću i o poštanskom prometu Federacije.

(FENA)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend