CBBiH oslobodila 300 milijuna maraka

Cen­tral­na ban­ka BiH do­ni­je­la je odlu­ku o sma­nje­nju sto­pe ob­ve­zne re­zer­ve za ko­mer­ci­jal­ne ban­ke ra­di po­ti­ca­ja eko­no­mi­ji. Ova in­sti­tu­ci­ja sma­nji­la je ob­ve­zne re­zer­ve ba­na­ka na krat­ko­ro­čne de­po­zi­te do je­dne go­di­ne s 14 na 10 pos­to i ta­ko oslo­bo­di­la 300 mi­lijuna ma­ra­ka u na­di da će to ima­ti po­sre­dne učin­ke na li­kvi­dnost re­al­nog se­kto­ra. – Si­gur­no da je to do­bra odlu­ka ko­ja bi tre­ba­la ima­ti odre­đe­ne efe­kte u po­slo­va­nju ba­na­ka. Me­đu­tim, ne tre­ba oče­ki­va­ti ne­ke spe­kta­ku­lar­ne re­zul­ta­te, jer, da bi se kom­ple­tna si­tu­aci­ja po­bolj­ša­la, tre­ba ura­di­ti još pu­no stva­ri – ka­že Mi­jo Mi­šić, tajnik Udru­že­nja ba­na­ka BiH, do­da­ju­ći da je sva­ka ban­ka po­je­di­na­čno na­jod­go­vor­ni­ja za svo­je po­slo­va­nje. – Sva­ka ban­ka tru­di se da pla­si­ra svo­ja sred­stva na trži­šte, a dru­ga je stvar u ko­li­koj mje­ri uspi­je­va u to­me.

Zbog to­ga je u pro­šloj go­di­ni ban­kar­ski se­ktor za­bi­lje­žio gu­bi­tak, jer ve­ći­na ba­na­ka ni­je us­pje­la da se odu­pre glo­bal­noj kri­zi – ka­zao je Mi­šić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, zbog to­ga je te­ško oče­ki­va­ti sma­nje­nje ka­ma­tne sto­pe. – Dok ban­ke po­slu­ju s gu­bit­kom, ne­ma mo­gu­ćnos­ti da se ka­ma­ta sma­nju­je, već je re­al­ni­ja op­ci­ja da do­đe do po­ve­ća­nja ka­ma­tne sto­pe. Ipak, vje­ru­jem da do to­ga ne­će do­ći, jer bi u tom slu­ča­ju gra­đa­ni do­šli u još te­žu si­tu­aci­ju – is­ta­kao je Mi­šić. Sve­tla­na Ce­nić, eko­nom­ska ana­li­ti­čar­ka ka­že da ovaj po­tez Cen­tral­ne ban­ke ne­će ima­ti ne­ke po­se­bne efe­kte. – Ban­ke su u pro­ble­mi­ma, jer je sta­no­vniš­tvo pre­vi­še za­du­že­no i ne mo­že uzi­ma­ti no­ve kre­di­te. Zbog to­ga je te­ško oče­ki­va­ti da u na­re­dnom pe­ri­odu do­đe do ne­kih ve­li­kih preo­kre­ta – sma­tra Ce­nić. Ona ka­že da je do­da­tni pro­blem to što će od ovih 300 mi­li­juna, ko­li­ko je oslo­bo­di­la Cen­tral­na ban­ka, sa­mo ma­li dio za­vrši­ti u pri­vre­di. – Ve­ći­na ovog nov­ca za­vršit će u vla­di­nom se­kto­ru ka­ko bi se po­krpa­le proračunske ru­pe. U pri­vre­du će bi­ti in­ves­ti­ran ma­li dio nov­ca te zbog to­ga ova sred­stva ne­će bi­ti kva­li­te­tno is­ko­ri­šte­na – re­kla je Ce­nić. Sve­tla­na Ce­nić oče­ku­je da una­toč te­škoj si­tu­aci­ji u ko­joj se ban­ke tre­nu­tno na­la­ze ova go­di­na za njih bu­de us­pje­šni­ja ne­go pret­ho­dna. – Si­tu­aci­ja je i da­lje te­ška, ali ban­ke će po­če­ti po­la­ko da se opo­rav­lja­ju i vje­ru­jem da će za­bi­lje­ži­ti ma­nji gu­bi­tak, ne­go pro­šle go­di­na ka­da su po­slo­va­le sa 125 mi­li­juna ma­ra­ka gu­bit­ka – ka­za­la je Cenić.