Broj predmeta u sudovima, koji se nalaze u izvršnom postupku, kontinuirano je u porastu

USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini je danas u Sarajevu predstavio Dijagnostičku procjenu sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja u Bosni i Hercegovini. U njenoj izradi učestvovao je tim sačinjen od stranih i domaćih stručnjaka, koji su analizirali zakonodavni okvir i relevantnu praksu sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja, te dali odgovarajuće preporuke za unapređenje ovog sistema. Na skupu je istaknuto da je Dijagnostička procjena sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja u Bosni i Hercegovini prije svega radni dokument koji treba da posluži domaćim institucijama da odrede buduće reformske pravce djelovanja u oblasti  izvršnog postupka.

Potreba za izradom ove procjene nastala je prvenstveno zbog činjenice da je broj predmeta u sudovima koji se nalaze u izvršnom postupku kontinuirano u porastu od početka provođenja reformi u  pravosuđu.

Izvršni postupak je jedna od ključnih oblasti u sistemu pravosuđa na čiju potrebu za unapređenjem u kontinuitetu ukazuju predstavnici profesionalne zajednice: sudije, sudski izvršitelji, advokati, notari, univerzitetski profesori, kao i  predstavnici banaka, privrednici, domaći i strani investitori, te drugi predstavnici profesionalnih zajednica. Problemi u izvršnom postupku istaknuti su i u izvještajima Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u procesima evropskih integracija.

Predstavljanju Dijagnostičke procjene prisustvovali su predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ministarstava pravde, Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici stručnih zajednica.

Dijagnostička procjena sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja u Bosni i Hercegovini biće dostupna na web stranici USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini (www.usaidjp.ba).

Projekat pravosuđa u BiH Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) je petogodišnji projekt čija je implementacija započela 2014. g., a posvećen je jačanju kapaciteta pravosudnih institucija za osiguranje integriteta i suzbijanje korupcije kako u samom pravosuđu, tako i u široj društvenoj zajednicu. Projekt predstavlja nastavak aktivnosti USAID-a u izgradnji kapaciteta u sektoru pravde i dio je šireg djelovanja Vlade SAD-a na unapređenju demokratije i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.