Senada Vurm

Vlada FBiH preusmjerila 21 milion KM zdravstvu za medicinsku opremu

– Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog premijera Federacije BiH Fadila Novalića stavila van snage odluke o raspodjeli  21 milion KM nižim nivoima vlasti i fondovima – kantonima općinama i gradovima i ta sredstva preusmjerila za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa – COVID 19, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da 21 milion KM s Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – kantonima i općinama usmjeri u Tekuću rezervu Vlade FBiH, a Vlada FBiH će ova sredstva preusmjeriti na Federalno ministarstvo zdravstva za nabavku medicinske opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa – COVID 19.

Raspodjelu nabavljene medicinske i druge opreme od ovih sredstava vršit će kantonalni zavodi za javno zdravstvo, vodeći se kriterijem broja stanovnika – izjavio je premijer Novalić.

Fena

Obavijest iz službe civilne zaštite

Polazeći od činjenice da su proljetni radovi na čišćenju poljoprivrednog i drugog zemljišta, a posebno na granicama sa šumskim zemljištem neophodno potrebni i u cilju su razvoja poljoprivrede i stočarstva upozoravamo fizička i pravna lica na  oprez prilikom obavljanja navedenih radova uz pridržavanje „ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, SUHE TRAVE, RASTINJA I BILJNIH OTPADAKA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ, koja se može preuzeti na web stranici općine Vitez.
 
Svako nesmotreno paljenje korova, strništa, lišća, međa i drugih proljetnih pospremanja može izazvati neželjene posljedice i opasnost po živote i materijalna dobra.
Posebno se skreće pažnja na mogućnost izbijanja požara u blizini naseljenih mjesta, kao i u blizini šumskih područja, a pogotovo  u blizini minskih polja,  uz napomenu da je svako izazivanje opasnosti i prouzrokovanje štete na tuđoj imovini kažnjivo djelo.
Za slučaj izbijanja požara na šumskom području dojavu možete izvršiti na slijedeće brojeve telefona:
– „ Šumarija“ Vitez,                              (030) – 712 – 082
 
Pored navedenih, javljanje o svim vrstama požara možete izvršiti i na slijedeće brojeve telefona:
 

  • Vatrogasno društvo „Vitez“ Vitez ,             special tel. 123  ili tel. ( 030)   714-123
  • Vatrogasno društvo „ Stari Vitez“ Vitez,     special tel. 123  ili tel. ( 030)    521-011
  • Policijska stanica Vitez,                            special tel. 122  ili tel. ( 030)    711-302
  • Civilna zaštita Vitez,                                special tel. 121  ili tel. ( 030)    718-225

 
Zahvaljujemo na pažnji i razumijevanju.

 
 
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU
OPĆINE VITEZ
 
Na osnovu člana  16. i 165. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 65/09 ), Člana 44., 45. i 154. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu SBK/KSB ( „Službene novine SBK/KSB“ broj:15/12  ), Člana 10. i  24. Odluke o organizovanju  i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu  („Službeni glasnik općine Vitez“ broj:     ), Općinski načelnik  d o n o s i 

O D L U K U
O USLOVIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, SUHE TRAVE, RASTINJA I BILJNIH OTPADAKA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
 I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i postupci zaštite od požara na otvorenom poljoprivrednom i šumskom području, trasama elektroenergetskih vodova, plinskih i telekokomunikacijskih vodova i trasama putnih pravaca, te na javnim površinama i okućnicama u naselju pri spaljivanju korova, suhe trave, ostataka od usjeva, suhog žbunja, rastinja i biljnih otpadaka u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, , voćnjacima, šumama, nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje putnog prometa stvaranjem dimne zavjese, te zabrana spaljivanja određenih vrsta materijala.


Član 2.
 

          Prava, obaveze i odgovornosti utvrđene ovom Odlukom odnose se na pravne i fizičke osobe, vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta, pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na kanalima, ispod trasa vodova, na trasama pojaseva, te na otvorenom prostoru javnih površina i okućnica u naseljima.


Član 3.
 

          Spaljivanje korova, suhe trave, rastinja i biljnih otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se vatra u potpunosti ne ugasi, a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života ljudi i imovine vatrom i dimom.


II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4.
 

          Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 15 metara od zgrada, te u trasama elektroenergetskih, plinskih i telekokomunikacijskih vodova tako da paljenje vatre, izgaranje gorivih materija i širenje dima ugrožava susjedne poljoprivredne kulture, usjeve, nasade, voćnjake, kao i objekte,  te odvijanje putnog saobaraćaja stvaranjem dimne zavjese.


Član 5.
 

          Tokom godine, prije i nakon završene žetve, uništavanja korova, suhe trave, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.


Član 6.

          Pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na kanalima, ispod trasa elektroenergetskih vodova, na trasama puteva, plinovoda i telekomunikacija, te na otvorenom prostoru javnih površina, pravne i fizičke osobe, vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta, dužni su prije spaljivanja korova, suhe trave, suhog žbunja, ostataka od usjeva i ostalog biljnog otpada preduzeti odgovarajuće mjere opreza, osigurati odgovarajuća sredstva, te preduzeti mjere zaštite u skladu propisima zaštite od požara, a posebno:

– prijaviti spaljivanje u skladu sa odredbama ove Odluke,
– spaljivanje obaviti tokom dana, za mirnog vremena bez vjetra i povišenog pritiska,
– osigurati da suhe trave, suho žbunje, ostaci od usjeva i drugi biljni otpad, ovisno o količini i zapaljivosti bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina sa zapaljivim materijama,
 – na poljoprivrednom zemljištu paliti korov, suhu travu, suho žbunje, ostatke od usjeva i ostali biljni otpad, te ložiti vatru samo na odgovarajućim mjestima i uz preduzimanje odgovarajućih mjera opreza,
 – osigurati spaljivanje ostataka bilja nakon žetve, odnosno berbe, te drugog lako zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog zemljišta preoravanjem pojasa širine najmanje tri (3) metra,
 – stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,
 – tokom spaljivanja osigurati potrebni broj ljudi, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od požara, ovisno o obimu i vrsti otpada koji se spaljuje,
 – preduzeti i druge mjere za zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja požara na susjedne površine.
          U šumi, na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, može se ložiti otvorena vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim mjestima i uz preduzimanje odgovarajućih mjera opreza što ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem, odnosno tijelo uprave nadležno za poslove šumarstva, šume i šumska zemljišta.
 

Član 7.
 

          Pravne i fizičke osobe iz stava 1. prethodnog člana ove Odluke dužne su prije spaljivanja biljnih i drugih tvari u većem opsegu i na većim površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte (industrijske građevine, postrojenja, stambene i druge objekte, električne i telefonske stubove i vodove, prometnice, poljoprivredne i šumske površine i sl.), prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili vatrogasnoj jedinici.
 Prijava treba sadržavati slijedeće podatke:
 – tko obavlja spaljivanje,
 – vrijeme i mjesto spaljivanja,
 – naziv i veličina površine spaljivanja,
 – broj osoba koje će obavljati spaljivanje,
 – vrsta biljnog otpada koji se spaljuje,
 – preventivne mjere zaštite od požara koje će se preduzeti pri spaljivanju,
 – opremi za gašenje požara.
          Nadležno tijelo kojem se podnosi prijava zabranit će spaljivanje biljnog otpada ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi i preduzete odgovarajuće mjere zaštite od požara utvrđene ovom Odlukom, te upoznati podnosioca prijave s razlozima zabrane.
 

Član 8.
 

          Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari biljnog porijekla koje objektivno ne mogu ugroziti druge objekte ili površine, pravne i fizičke osobe nisu obavezne prijaviti, ali su obvezne preduzeti sve potrebne mjere da se vatra ne proširi na susjedne objekte ili površine.


Član 9.
 

          Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatke vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi i u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.


 III. ZABRANA SPALJIVANJA ODREĐENIH VRSTA MATERIJALA 

Član 10.
 

          Pravnim i fizičkim osobama navedenim u članu 2. ove Odluke zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, te otpada na bazi hemijskih spojeva koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.


 IV. NADZOR

Član 11.
 

          U nadzoru sudjeluju ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe nadležne vatrogasne jedinice, policija i nadležne inspekcije , a u smislu dojave o nastalom požaru, šteti i povredi odredaba Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i ove Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu osoba koje su izvršile povredu.
          Građani općine Vitez su u smislu dojave o nastalom požaru dužni izvijestiti policijsku satnicu, vatrogasnu jedinicu ili službu civilne zaštite. Dojava treba da sadrži slijedeće podatke:
 – tko obavlja spaljivanje,
 – vrijeme i mjesto spaljivanja,
 – naziv i veličina površine spaljivanja,
 – broj osoba koje obavljaju spaljivanje,
 – vrsta biljnog i drugog otpada koji se spaljuje.


 V. KAZNENE ODREDBE

Član 12.
 

          Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, ako:
 1. Obavlja loženje vatre i spaljivanje na udaljenosti manjoj od navedene u članu 4. ove Odluke, te na trasama elektroenergetskih, plinskih i telekomunikacijskih vodova.
 2. Ako obavlja loženje vatre i spaljivanje na otvorenom prostoru noću i po vjetrovitom vremenu.
 3. Ako ne izradi i ne dostavi prijavu iz člana 6. stava 2. ove Odluke, ako o vremenu spaljivanja ne obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu, te ako protivno zabrani izvrši spaljivanje.
 4. Ako ne provede preventivne mjere zaštite od požara i ugrozi vatrom i dimom poljoprivredne kulture, nasade, šume, nadzemne elektroenergetske, telekomunikacijske i plinske instalacije i uređaje, ograde i zgrade od zapaljivog materijala i odvijanje cestovnog prometa.
 5. Osobe koje su vršile spaljivanje i napustile mjesto spaljivanja prije nego što je vatra ugašena u potpunosti.
 6. Ako postupi protivno zabrani iz člana 10. ove Odluke.
          Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u Službenom glasniku općine Vitez.

 Broj:01-1-23-9-2498/15
 U Vitezu, 10.8.2015. godine

Pomoć za 285 studenata iz FBiH koje je pandemija zatekla u inostranstvu

– Upravni odbor Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o isplati jednokratne finansijske pomoći za sve studente koji studiraju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji su situaciju s pandemijom coronavirusa dočekali u inostranstvu , odnosno koji su u toku realizacije različitih programa mobilnosti studenata (Erasmus +, CEEPUS, Mevlana…) ostali u drugim državama.

Vlada Federacije je osigurala  171.000 KM za 285 studenata.

U saopćenju se navodi da su  studenti  imali mogućnost da pošalju svoju prijavu na mail adresu Fondacije.

Odluku o dodjeli pomoći Fondacija je objavila na stranici www.mobilnost.ba  ,te  pozivaju studente koji su  navedeni  u odluci  da dostave na mail adresu Fondacije info@mobilnost.ba (skenirane) dokumente kojima dokazuju tačnost dostavljenih podatka u prijavi, i to:  pozivno pismo/ Letter of invitation;  potvrda o dolasku/ Certificate of arrival;  kao i podatke o žiro-računu korisnika, saopćeno je iz Fondacije za mobilnost studenata.

Danas je Cvjetnica

S obzirom na trenutačno stanje, misna slavlja moguća su u crkvama i samostanima, ali bez okupljanja vjernika.

Cvjetnica je prvi dan Velikog tjedna, a naziva se još nedjeljom palmi ili Muke Gospodnje, a u Katoličkoj se crkvi slavi kao spomen na Isusov svečani ulazak u Jeruzalem, kad ga je narod pozdravljao palminim i maslinovim grančicama. 

Misna su slavlja moguća samo u župnim crkvama i samostanima, ali bez vjernika te uz dezinfekciju predmeta i prostora.

Prema priopćenju s Kaptola, na Cvjetnicu vrijede odredbe u slavlju Euharistije samo s dopuštenim brojem prisutnih vjernika.

Strogo se pridržavajući sanitarnih odredaba, može se blagosloviti nekoliko maslinovih, palminih ili cvjetnih grančica, bez dijeljenja prisutnima tijekom slavlja. Pri blagoslovu ne koristi se blagoslovljena voda.


Inače, na misama se čitaju i pjevaju odlomci iz Evanđelja o Isusovoj muci i smrti, a Cvjetnica u Katoličkoj crkvi označava početak intenzivne priprave za Uskrs, najveći kršćanski blagdan.

Cvjetnica je početak Velikog tjedna, koji je spomen na posljednje dane Isusova života, njegovu muku i smrt, a posebno se slave Veliki četvrtak, Veliki petak i vazmeno ili uskrsno bdjenje. Veliki tjedan završava Uskrsom. 

Usvojen zakon: 10 mjera za spas ekonomije FBiH i očuvanje radnih mjesta

Na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, kojim počinje plan spašavanja ekonomije Federacije BiH.

Potvrdio je to na pres-konferenciji Fadil Novalić, premijer FBiH.

“Za njegovu realizaciju radi se rebalans budžeta i preispituje se svaka stavka u budžetu. Zakonom predviđamo 10 mjera. Najbitnije je sačuvati radna mjesta”, izjavio je.

Novalić je potvrdio da će doprinosi biti plaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru.

“Iz primjene su izuzeti javni i finansijski sektor. Zakonom osiguravamo dodatna sredstva kantonima i općinama kroz prenamjenu sredstava. Ovdje prije svega mislim na sredstva za javna skloništa i naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta, Civilnu zaštitu i sve ono što može koristiti za spas ekonomije”, izjavio je.

Sva sredstva koja dobiju, istakao je Novalić, opštine i kantoni moraju preusmjeriti na saniranje posljedica pandemije korona virusa.

“Razvojnoj banci dajemo depozit od 80 miliona maraka za uspostavu garancijskog fonda kao mjeru za podrške za održavanje likvidnosti malih i srednjih preduzeća. Ovaj pristup primjenjuju skoro sve zemlje u regiji i EU, jer su sredstva garantnog fonda multipliciraju, pa će za malu i srednja privredu bit na raspolaganju 400 miliona maraka”, poručio je Novalić.

Premijer Federacije BiH izjavio je da do kraja dana, 3. aprila, očekuje da Agencija za bankarstvo i banke izađu sa pojašnjenjenm o mirovanju kredita na način da to bude jasno svim građanima i kompanija ko ima na to pravo.

“Spasit ćemo sva radna mjesta koja budemo mogli. Za one koji ostanu bez posla – FBiH će isplaćivati zakonom propisane naknade preko biroa za zapošljavanje”, obećao je Fadil Novalić na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH.

Njegova poruka je da Vlada FBiH ima resurse i plan kako da prebrodi krizu i spasi ekonomiju. Siguran je da će u tome i uspjeti. 

VITEZ: Dezinfekcija gradskih ulica

Jučer je izvršena dezinfekcija gradskih ulica općine Vitez po nalogu Općinskog štaba/stožera Civilne zaštite.
Prema informacijama iz štaba/stožera, nastavit će se dezinfekcija ulica i u narednim danima, a sve u cilju suzbijanja pandemije COVID-19.

Hrvatska Udruga mladih u središnjoj Bosni traži pomoć, ne mogu sami

Članovi Hrvatske Udruge mladih u središnjoj Bosni su u proteklih 10-tak dana bili na terenu i pomagali koliko su mogli.

 Međutim, sada su se pojavili problemi financijske prirode, a puno je onih kojima je potrebna pomoć i koji su u ovim teškim danima dovedeni pred sam zid. 

 – Svakodnevno dobivamo pozive u kojima građani traže pomoć, i dok je Udruga imala svojih vlastitih sredstava, mogli smo djelovati na terenu. Najteže nam pada kada stari i nemoćni kažu da su gladni ili da nemaju drva za ogrjev.

U ovih 10-tak dana smo isporučili 5 paleta drva za ogrjev obiteljima kojima je to bilo potrebno, navode iz Udruge. 

 – Danas smo dobili informaciju da jedan građanin starije životne dobi nema dovoljno drva za ogrjev. Jako je teško ostati imun za takve zahtjeve, ali mi smo došli u situaciji da više to financijski ne možemo realizirati, poručuju iz ove udruge. 

 Zbog navedene situacije odlučili su potražiti pomoć.  – Ovim putem molimo sve koji žele i mogu pomoći u namirnicama ili financijski da nam se jave na broj: 065/395-020 ili putem njihove Facebook stranice u inbox.

I svi oni koji im se žele priključiti u obilasku ugroženih, mogu se  također javiti na navedene kontakte, poručili su iz udruge i unaprijed se zahvaljuju svima koji im mogu i žele pomoći. 

 Pomoći možete i uplatom na račun: Za uplate iz BiH (KM): UniCredit Bank 3382502287481689 Račun u stranim valutama (HRK): BA 393382504887482008 SWIFT CODE:Uncrba22

Primatelj: Hrvatska Udruga mladih u središnjoj Bosni (Humsb) Ilije Petrovića bb. 72 250 Vitez, BiH

Svrha: uplata za ugrožene.

MUP KSB / Sankcioniranje osoba koje daju lažne informacije u vezi koronavirusa

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KSB u okviru provođenja naredbi nadležnih kriznih stožera u vezi koronavirusa, provode aktivnosti na sankcioniranju osoba koje daju lažne informacije u vezi sa navedenom problematikom.

To se odnosi na sve osobe koje po bilo kojem osnovu daju lažne informacije nadležnim organima i službama po pitanju koronavirusa, a posebno na informacije pozitivnih osoba o svom prethodnom kretanju i neposrednim kontaktima. Također, to uključuje i informacije o osobama koje se nalaze u izolaciji, kao i njihovim kontaktima.

Apelujemo na građane da daju isključivo istinite informacije nadležnim organima i službama, kako bi zaštiti prvenstveno svoje zdravlje ali i zdravlje drugih ljudi i na taj način izbjegli krivične sankcije koje su propisane za predmetna krivična djela.

Sedam novih slučajeva koronavirusa u FBiH: U Vitezu zaražena petočlana obitelj

Tokom noći u KCUS-u je bilo 48 testiranih uzoraka, među njima i dva ljekara sa KCUS-a koji su negativni na COVID-19.

Sedam je pozitivnih uzoraka i to iz Viteza pet, a radi se o cijeloj obitelji.

Također, po jedna osoba je bila pozitivna na koronavirus iz Sarajeva i Hadžića, potvrdila je jutros prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a.

Četiri uposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zaražena su korona virusom, potvrdila je to sinoć za N1 direktorica prof. dr. Sebija Izetbegović.

Dodala je kako se radi o medicinskom osoblju Klinike za gastroenterohepatologiju, koja je jučer zbog pojave virusa kod zaposlenih i zatvorena.

Sinoć je potvrđeno kako su zaraženi i uposleni u Klinici za kožne bolesti UKC Tuzla i u Domu zdravlja Vrazova u Sarajevu.

VLADA KSB: Nabavka 5000 komada briseva i transportnih medijuma za testiranje uzoraka na korona virus

Vlada KSB je na 17. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva privrede i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike je informirao Vladu da je 3.050 ljudi u samoizolaciji, za 1.416 osoba je istekla mjera samoizolacije.

Stožer je upoznao Vladu KSB o količinama zdravstvene opreme koja se nabavlja u suradnji preko UNDP-a koje se predložene od strane zdravstvene struke. Najnovije informacije o trenutnom stanju kada je u pitanju epidemiološka situacija u KSB mogu se dobiti svaki dan od direktora Zavoda za javno zdravstvo KSB, gospodina Karakaša, nakon održane izvanredne sjednice Vlade KSB.

 Vlada KSB svaki radni dan održava izvanredne sjednice sa početkom u 9 sati, izjave se mogu dobiti nakon završetka sjednice, dok Vlada KSB vikendom održava telefonske sjednice, sve druge informacije kada je u pitanju epidemiološka situacija uzrokovana širenjem virusa korona možete dobiti ako posjetite  www.sbk-ksb.gov.ba , i stranicu https://www.zzjz-sbkksb.ba/.

Krizni stožer Ministarstva privrede ja obavijestio Vladu KSB da inspekcije redovno obavljaju svoje poslove. U postupku kontrole, inspekcije su izvršile nadzor nad 17 poslovnih subjekata, izrečeno je 10.750,00 KM novčanih kazni za povredu propisa i mjera.

Kada su u pitanju naplate koncesija Vlada KSB je upoznata o smanjenoj naplate naknada od koncesija, zbog novonastale situacije. Vlada je donijela Zaključak da Ministarstvo privrede pripremi mjere oko naplate naknade za koncesije, odnosno da se izvrši analiza koncesija koji rade, i da se naplata vrši akontativno dok se ne izvrši premjer eksploatisanih dobara.

Kantonalni stožer civilne zaštite upoznao je članove Vlade KSB o stanju na terenu za pripremu alternativnog smještaja potencijalno oboljelih od koronavirusa (CIVID-19) po općinama.

Vlada KSB je donijela Zaključak da Kantonalni sanitarni inspektor svaka 3 dana izvrši kontrolu navedenih lokacija i kontrolu poštivanja naredbi, te da dostavi Izvještaj Vladi KSB.

Stožer je obavijestio Vladu KSB da je ranije donesena Preporuka da poslodavci i druga pravna lica sami organizuju prijevoz za svoje uposlenike, uz obavezno poštovanje higijensko-epidemioloških mjera, u skladu sa Naredbom Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-25/20 od 19.03.2020. godine, kojom obavještavaju da su u konsultaciji sa Federalnom upravom civilne zaštite dali preporuku da poslodavci i druga pravna lica sami organizuju prijevoz za svoje uposlenike, uz obavezno poštovanje higijensko-epidemioloških mjera (udaljenost između putnika, zaštitne maske i rukavice, dezinfekcija vozila poslije svake voženje i dr.), te da nije potrebno donositi dodatnu naredbu.

Ured za javne nabavke obavijestio je prisutne, da je 1.100 vizira donirano od strane UNDP-a za zdravstvene institucije u KSB. Na prijedlog Ureda, data je i saglasnosti za nabavku 5000 komada briseva i transportnih medijuma za testiranje uzoraka na korona virus u setu (COVID-19), u vrijednosti od 29.250,00 KM (sa PDV-om), nabavku će izvršiti firma „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo Vladu KSB da za protekla 24 sata nije bilo ni jedno kršenje propisane mjere samoizolacije, dok je za 1.416 osoba istekla mjera samoizolacije.

 Samo 2 osobe su prekršile mjeru zabrane kretanja (policijski sat). Jedan ugostiteljski objekt na lokaciji Dolac, Travnik je prekršio mjeru o zabrani rada i bit će sankcionirani.

Vlada KSB, i krizni stožera na nivou KSB zahvaljuju se svim građanima koji se dosljedno pridržavaju propisanih mjera jer time, prije svega, doprinose svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana.