Dragana Sivonjić

JKP «Vitkom» Vitez raspisuje Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos radnika  za sljedeće radno mjesto:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 2. 2. Spremačica – kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 3. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovatelj građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 4. 4- Radniki na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 5. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.

Opis poslova radnog mjesta:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – sastavlja tipske (po utvrđenim obrascima) ugovore iz poslovnih odnosa ovog poduzeća;
 • – prati i radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • – radovito na mjesečno nivou upućuje pozive za plaćanje dugovanja i  izrađuje opomene pred tužbu (prema utvrđenim obrascima) korisnicima koji ne vrše plaćanje obveza po dospjeću računa;
 • – ažurno i redovito izrađuje programske prijedloge za izvršenje i tužbe prema korisnicima koji redovito ne vrše plaćanje računa, vodeći računa o rokovima zastare;
 • – vrši provjeru imovine izvršenika i vodi računa da navede adekvatno sredstvo izvršenja u prijedlogu za izvršenje;
 •  – po uputama voditelja službe vrši izradu podnesaka prema sudu i drugim institucijama (žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja, zahtjeve i dr.) za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje;
 • – vodi račun o predmetima (prijedlozima za izvršenje i tužbama) koji su u postupku rješavanja, te posebno  adekvatno vodi arhivu završenih sudskih postupaka;
 • – izrađuje sporazume o plaćanju duga u ratama tipske (po utvrđenim obrascima), prati njihovu realizaciju i poziva korisnike da izvrše plaćanje zaostale rate;
 • – po uputama voditelja službe i ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima u predmetima naplate potraživanja za pružene komunalne usluge;
 • – obavlja administrativno-pravne poslove za zasnivanje i prestanak rada i radnog odnosa radnika, kao i druge poslove u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa radnika;
 • – izrađuje pojedinačne akte po uputama voditelja službe (odluke, rješenja, zaključke i dr.);
 • – predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • – iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje s nadležnim ustanovama i organima;
 • – podnosi izvješća o radu na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou voditelju službe;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća;
 • – poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto radnika.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  službe.

 1. 2. Spremačica – kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – obavlja poslove na čuvanju, čišćenju i održavanju sportskih objekata i prostorija, koji se odnose na čišćenje i održavanje parketa i tribina sportske dvorane, svlačionica, toaleta, hodnika, prostora bifea i ostalih prostorija,
 • – obavlja poslove šišanja trave, orezivanja ukrasnog grmlja, branje otpada i sl.,
 • – vrši trebovanje potrebnog sanitarnog materijala i zadužuje isti,
 • – prema potrebi i rasporedu vrši uključivanje i isključivanje instalacijskih uređaja u sportskim objektima prema rasporedu korištenja i vremenskim uvjetima, te vrši kontrolu instalacija i uređaja i prijavljuje neposredno nadređenom uočene kvarove i nedostake,
 • – prema potrebi i rasporedu vrši otključavanje i zaključavanje sportskih objekata i prostorija prema rasporedu korištenja istih, te kontrolira stanje prije i nakon korištenja sportskih objekata i prostorija od strane korisnika,
 • – čišćenje i održavanje svih radnih i pomoćnih prostorija u upravnoj zgradi, kafeteriji, ulaznog prostora zgrade, kao i prostor drugih pomoćnih objekata kojima upravlja poduzeće ili ima ugovorene poslovne odnose održavanja;
 • – vrši pripremu toplih napitaka za direktora i goste poduzeća;
 • – pranje i spremanje posuđa u kafeteriji i kuhinji, po potrebi pomoć u kuhinji u obavljanju poslova pripreme hrane;
 • – vrši čišćenje i održavanje poslovnih prostorija i zajedničkog prostora stambenih objekata;
 • – sačinjava trebovanje potrebnih sredstava za održavanje čistoće;
 • – otprema i dostavlja poštu poduzeća;
 • – vodi dnevnu, tjednu i mjesečnu evidenciju o izvršenim radovima i izvještaj dostavlja voditelju službe;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.

 1. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovatelj građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom, prilikom čega je obvezan pridržavati se važečih propisa koji reguliraju sigurnost prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu;
 • – rukuje radnim strojem koji se povremeno kreće javnim putevima, pri promjeni mjesta rada (gradilišta), koja podliježu registraciji i za koju nije potrebna pratnja (auto bageri; univerzalni traktori – rovokopači, grederi, autodizalice, viljuškari, utovarivači i sl.);
 • – rukuje sredstvima građevinske mehanizacije koja su stacionirana na gradilištu i čije premještanje s jednog na drugo gradilište izvodi motornim i priključnim vozilima (traktori gusjeničari, bageri gusjeničari, kompresori, motorni valjci, finišeri i sl.);
 • – obavlja poslove na pojedinim sredstvima mehanizacije u skladu s namjenom i tehničkim karakteristikama pojedinih radnih strojeva, a prema uputama proizvođača;
 • – radi poslove prema nalogu rukovoditelja gradilišta;
 • – obavlja poslove iskopa zemljišta II, III, IV, V kategorije;
 • – obavlja poslove planiranja terena prema uputama voditelja gradilišta;
 • – vrši poslove utovara raznog materijala u vozilo;
 • – radi poslove dnevnog i tjednog održavanja sredstava mehanizacije kojom upravlja;
 • – radi u zimskoj službi;
 • – prije početka korištenja vozila dužan je izvršiti dnevni vizualni pregled vozila i konstatirati njegovu ispravnost i istu upisuje u bilježnicu vozila
 • – prije početka obavljanja poslova obvezan je uzeti putni i radni nalog, pravilno popuniti i vratiti isti poslje završenog radnog vremena odnosno posla;
 • – uredno i točno voditi  putnu i radnu dokumentaciju;
 • – osobno zadužuje motorno vozilo, kao sredstvo rada i svu prateću opremu;
 • – obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na pretovarnu stanicu i deponiju;
 • – daje stručne upute za rad pratiteljima – pomoćnim radnicima  koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja;
 • – odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenih po dnevnoj dinamici;
 • – obvezan je o svim nastalim problemima na terenu i o kvarovima na vozilu odmah obavijestiti voditelja;
 • – vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera;
 • – vodi računa o  povremenoj dezinfekciji kontenera i  vozila;
 • – radi poslove preventivnog-dnevnog održavanja vozila, otklanja manje kvarove na vozilu;
 • – u bilježnici koja se nalazi u vozilu vodi pisanu evidenciju o tehničkoj ispravnosti vozila, svakodnevnim obveznim  upisivanjem zapažanja  tehničkog stanja vozila, uoćenoj  neispravnosti na vozilu i  nastalom kvaru;
 • – brine o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravlja i o redovnoj ovjeri tehničke ispravnosti u ovlaštenoj servisnoj radionici za tehnički pregled  motornih i priključnih vozila;
 • – obvezan je blagovremeno obavještavati neposrednog voditelja o periodičnim, godišnjim i izvanrednim potrebama servisiranja motornog vozila;
 • – u vrijeme popravke i zadržavanja vozila u radionici, prisustvuje popravci;
 • – odgovoran je za kontrolu ulja u motoru i ostalim sklopovima;
 • – odgovoran je za namjenski i racionalan utrošak goriva i maziva, te pravda preuzeto pogonsko gorivo i mazivo putem radnih naloga;
 • – nakon što ustanovi prekomjernu potrošnju pogonskog goriva, obavještava rukovoditelja, koji je dužan poduzeti odgovarajuće mjere radi dovođenja potrošnje u granice postojećeg normativa potrošnje za tu vrstu i tip vozila;
 • – jednom tjedno, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje motornog vozila, što evidentira u bilježnicu vozila;
 • – obvezan je pridržavati se mjera zaštite na radu uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava;
 • – po obavljenom poslu obvezan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto;
 • – stara se o pravilnom utovaru, sigurnom i propisanom transportu tereta;                                                                                                   
 • – u slučaju prometne nesreće u kojoj je sudionik dužan je da pozove voditelja radne jedinice;                                                                                                                                                                           
 • – obavlja prijevoz robe za potrebe poduzeća, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba uz prateću dokumentaciju, koju po završetku pojedinog prijevoza predaje voditelju radne jedinice;                                                                                     
 • – u vrijeme odsustva drugog vozača upravlja drugim motornim vozilom istih ili sličnih tehničkih  karakteristika, a po nalogu voditelja;
 • – obavlja prijevoz pitke vode za pravna i fizička lica autocistrenom za vodu;
 • – obavlja pražnjenje i transport fekalija i fekalnih voda autocisternom za fekalije;
 • – radi na poslovima pranja javnih prometnih površina autocisternom za vodu;
 • – radi na čišćenju i proštopavanju slivnika i šahtova na kanalizacionoj mreži autocisternom za fekalije;
 • – nakon upotrebe obavezan je obaviti pranje i dezinfekciju vozila;
 • – ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez evidentiranja o primopredaji vozila u bilježnici vozila;
 • – pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • – postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.

04.04. Radnik na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 • – obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana i drugih otpadaka;
 • – obavlja poslove čišćenja ulica, nogostupa, trgova, platoa, parkirališta, pješačkih staza u dijelu grada koji mu odredi voditelj radne jedinice;
 • – radi poslove održavanja odvodnih kanala, slivnika i rešetki za prihvat i odvođenje oborinskih voda;
 • – čišćenje otpadaka sa trotoara i sa asfaltnih površina;
 • – prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto;
 • – u zimskom periodu radi na čišćenju snijega sa nogostupa, trgova, prolaza i prilaza površina i vrši posipanje abrazivnog materijala radi sprečavanja nastanka poledice i klizavosti;
 • – okopava i oblikuje ukrasne grmove, sadnice i sezonsko cvijeće i po potrebi isto zalijeva;
 • – otklanja polomljenog i dotrajalog drveća koje svojom visinom i krošnjom  ugrožava zgrade i druge objekte, te ometa  kretanje pješaka i vozila;
 • – priprema zemljište sa gnojidbom za sadnju novih sadnica, sezonskog cvijeća i trave;
 • – rasađuje ukrasne grmove, sezonsko cvijeće i druge sadnice;
 • – radi na košenju trave i korova sa zelenih površina, te iste nakon sušenja odlaže;
 • – radi poslove dekoracije pred praznične dane i druge svečane i kulturne događaje u gradu;
 • – održavanje i popravak parkovskih klupa, korpi i sprava na dječjim igralištima;
 • – obavljanje poslova održavanja prostora gradskog groblja;
 • – obavlja poslove pružanja pogrebnih usluga na Gradskom groblju;
 • – dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite;
 • – postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

      Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.

 1. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.
 • – obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka;
 • – prinosi kante i druge namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka;
 • – vrši utovar i istovar otpada i dužan je voditi računa da se otpad  ne rasipa van za to određenih posuda, te pokupiti rasuti otpad;
 • – veže kontejnere lancima ili čeličnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima;
 •  – ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim komunalnih otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti voditelja radne jedinice;
 • – obavlja poslove pranja i dezinfekcije  vozila i kontejnera;
 • – u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i drugih posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na pretovarnu stanicu i  deponiju;
 • – nakon pražnjenja kontejnera i drugih posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto;
 • – obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • – obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • – dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • – sredstva zaštite na radu dužan je koristiti i čuvati do isteka roka njihovog trajanja;
 • – pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 –  da je državljanin BiH,
 –  da ima navršenih 18 godina,
 – da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju radnog mjesta:

 1. VŠ –VI stupanj stručne spreme ili VSS – I ciklusa visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ESCTS bodova, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije.
 2.  NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva.
 1. KV – III stupanj stručne spreme-vozač motornog vozila,vozačka dozvola C kategorije, položen stručni ispit za rukovatelja građevinskom mehanizacijom, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 2. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 3. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.

Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
S izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Kandidati su uz obveznu dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj s naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis s obveznim podacima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za pozicije 01. i 03.).
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru (za poziciju 01.).
9. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorija Za poziciju 01.).
10. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole C kategorija (za poziciju 03.).
11. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovaoca građevinskom mehanizacijom (za poziciju 03.).

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto pozicija 01. i 03. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom, a izbor kandidata za pozicije 02., 04. i 05. obavit će se na temelju uredno predate dokumentacije i održanog intervjua.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 s naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

DIREKTOR,

Jasna Babić

FIS opet nagrađuje povjerenje, glavna nagrada automobil

Na temelju članka 17. Zakona o igrama na sreću FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 48/15 i 60/15) i čl. 7. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine FBiH broj: 30/16) direktor “FIS” d.o.o. Vitez, dana 19.08.2021. godine donosi sljedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE

« FIS opet nagrađuje povjerenje”

Članak 1.

Privredno društvo «FIS» d.o.o. Vitez, Poslovni centar 96, 72 250 Vitez, JIB 4236020240006 (u daljem tekstu: priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom «FIS opet nagrađuje povjerenje”.

Članak 2.

Nagradna igra će se organizirati u Trgovačkim centrima “FIS” i to u Vitezu, Bugojnu, Sarajevu, Cazinu, Bihaću, Sanskom Mostu, Livnu, Brčkom, Gračanici, Mostaru, Žepču i Doboj-Jugu.

Članak 3.

Nagradna igra će se organizirati u vremenskom periodu od 10.09.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Članak 4.

Izvlačenje nagrada će se održati dana 10.01.2022. godine u Trgovačkom centru “FIS” u Vitezu. Izvlačenje nagrada će biti javno.

Članak 5.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

1. 1 x Putnički automobil Škoda Fabia Active 1.0 MPI 60ks MT5 u vrijednosti od 21.118,00 KM

2. 1 x PlayStation 5 od 1.349,00 KM;

3. 3 x Tv 50″ – Philips od po 999,00 KM (ukupno: 2.997,00 KM );

4. 3 x kombinirani hladnjak -Beko od po 629,00 KM ( ukupno: 1.887,00 KM )

5. 4 x perilica rublja – Quadro u vrijednosti od po 429,00 KM ( ukupno: 1.716,00 );

6. 20 x FIS poklon bon od po 100,00 KM ( ukupno: 2.000,00 KM );

UKUPNO: 31.067,00 KM

Članak 6.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje u periodu za koji se nagradna igra organizira u nekom od objekata iz članka 2.ovih pravila, obave kupovinu u iznosu od najmanje 50,00 KM po jednom računu, za što će kupac dobiti jedan kupon. Za kupovinu od 100,00 KM po jednom računu će dobiti dva kupona, a ukoliko obave kupovinu od 150,00 KM ili više će dobiti tri kupona, što je maksimalan broj kupona po jednom računu. Na poleđini kupona je potrebno upisati ime i prezime, adresu i broj telefona i ubaciti kupon u kutiju predviđenu za to.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu da sudjeluju uposlenici privrednog društva „FIS“ d.o.o. Vitez, kao i osobe koje sa njima žive u istom domaćinstvu.

Članak 8.
Ispravnost izvlačenja nagrada će nadgledati komisija u sastavu:
• 1 nezavisni član
• 2 predstavnika privrednog društva “FIS” d.o.o. Vitez;
Komisija će provjeriti jesu li ispunjeni svi uslovi iz ovih Pravila. Tokom izvlačenja sačinit će se zapisnik, koji će sadržavati sve elemente propisane čl. 12. točka 4. Pravilnika ( “Sl. Novine FBiH broj: 30/ 16 ).
Izvučeni kuponi koji ne ispunjavaju uvjete iz ovih pravila neće se uzimati u obzir niti će se objavljivati imena tih dobitnika, a isti će se posebno zapisnički utvrditi.
Članak 9.
Imena dobitnika nagradne igre objavit će se na službenoj web stranici priređivača. Svi dobitnici će biti obaviješteni pismenim putem o preuzimanju nagrade i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.
Dobitnici su dužni svoje nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u ostavljenom roku , ponovno će se pozvati da preuzmu nagradu- naknadni rok od 8 dana, a sve sukladno čl. 14. stav 3. Pravilnika. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Članak 10.
Dobitnici nagrade iste ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 11.
Nagrada se preuzima u poslovnim prostorijama priređivača.

Članak 12.
Ova Pravila će se nakon dobivenog odobrenja od strane Ministarstva finansija objaviti prije početka
nagradne igre u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji F BiH.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju više sile, odnosno u slučaju okolnosti na koje strane nisu mogle utjecati.

Članak 14.
Za sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rješavat će Općinski sud u Travniku.

„FIS“ d.o.o. Vitez

Voditelj Izaslanstva EU u BiH Johann Sattler s premijerom Tahirom Lendom

Njegova ekselencija, veleposlanik Johann Sattler, voditelj Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, održao je danas sastanak s Tahirom Lendom, premijerom Kantona Središnja Bosna.

Premijer Lendo i veleposlanik Sattler razgovarali su o stanju u KSB kao i o značaju suradnje Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini, Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u BiH i kantonalnih vlasti.

Veleposlanik Sattler je zahvalio na prijemu, razmjeni mišljenja i informacijama koje je dobio prilikom posjeta.

S polica se povlači napitak Jana Vitamin Happy

Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo je potrošače o opozivu napitka “Jana Vitamin naranča happy” tvrtke Jamnica, zbog mogućeg sadržaja etilen-oksida,piše index.hr.

Opozivaju se Jana Vitamin naranča happy u PET bocama od 1.5 litara s rokom trajanja 13.1.2022., te u PET pakiranju od 0.5 litara roka trajanja 20.1.2022.

Ovi proizvodi, koje na tržište stavlja tvrtka Jamnica plus d.o.o., povlače se iz prodavaonica kao mjera opreza zbog moguće prisutnosti u tragovima etilen-oksida u voćnoj bazi dobavljača.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu navodi da ti proizvodi nisu u skladu s europskim uredbama o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani.

Opoziv se odnosi isključivo na napitke u navedenim pakiranjima i rokovima trajanja, navodi se u priopćenju.

Korisnici Centra „Dajte nam šansu“ posjetili Addiko Bank Sarajevo

Korisnici usluga dnevnog centra „Dajte nam šansu“ iz Sarajeva, školskog uzrasta posjetili su centralu Addiko Bank Sarajevo i zajedno s djecom zaposlenika Addiko banke uživali u sadržajima koji su realizirani u okviru obiteljskog dana.

Manifestaciju „Obiteljski dan“ ova banka već tradicionalno organizira za djecu zaposlenika, a ovo je prvi put da su u okviru inkluzivnih aktivnosti uključena i djeca iz Centra „Dajte nam šansu“ s kojim banka surađuje godinama na različitim projektima.

„Ove smo godine za sve mališane pripremili inkluzivne radionice, na kojima su im predstavnici UG „Dajte nam šansu“ pokušali približiti značaj i svrhu inkluzije, te im kroz druženje s korisnicima usluga ovog Centra i praktično pokazali važnost inkluzije“, istakao je Emir Jildizlar, menadžer korporativnih komunikacija Addiko Bank Sarajevo i naglasio opredjeljenje Banke da ove posjete postanu redovna aktivnost u narednom periodu.

Ines Kavalec, predsjednica UG „Dajte nam šansu“, iskazala je zahvalnost Addiko Bank Sarajevo na ovom druženju, ali i na cjelokupnoj podršci Banke aktivnostima Udruženja.

Addiko Bank Sarajevo u okviru projekta Addiko Cares podržava financijski i volontiranjem zaposlenika organizacije u lokalnim zajednicama u kojima djeluje.

NAJAVLJUJEMO: 17. Sajam stipendija i visokog obrazovanja

Ove godine, po drugi puta u virtualnom izdanju, organizira se 17. Sajam stipendija i visokog obrazovanja, koji će se održati uz pomoć Eventrify platforme!

Ovogodišnji sajam održat će se 13. listopada 2021., a glavni cilj ostao je isti – okupiti na jednom mjestu bitne informacije i obrazovne institucije kako bi vam olakšali početak ili nastavak visokog obrazovanja u Hrvatskoj ili inozemstvu!

Očekuje vas bogat program i raznoliki izlagači koji će vam predstaviti visoka sveučilišta i institucije, njihove studijske programe. Očekuju vas popularne teme iz obrazovanja te korisne informacije kojima ćemo vam pomoći da pronađete najprikladniji studijski program, da osigurate potrebne stipendije za Hrvatsku i inozemstvo ili da čak da odaberete odgovarajuću stručnu praksu!

SUDJELOVANJE I PRIJAVE
Kao i dosad, SAS je besplatan za sve posjetitelje! Prijaviti se možete već danas putem sljedeće poveznice: https://bit.ly/3v04GsP.

Prije početka SAS-a na mail ćete dobiti poveznicu za priključenje!

Sudjelovanje je moguće individualno ili grupno, u suradnji sa školama. Sajam je namijenjen budućim ili sadašnjim studentima te njihovim roditeljima i profesorima!

Raspored jesenjih misa zahvalnica na grobljima u Vitezu

Kako su obavijestili iz Župnog ureda Vitez, ove nedjelje, 12. rujna 2021. godine, jesenje mise zahvalnice služit će se na grobljima Donja Večeriska, Dubravica, Jardol – novo groblje i Mošunj – staro groblje.

Naredne nedjelje, 19. rujna, mise će biti na grobljima Krčevine, Nebašce i Rijeka, a 26. rujna u Jardolu – staro groblje, na Kraljevici, u Kruščici (sveti Matej) i na Zvizdi.

(Radio Vitez)

HKUD “Topala” Nadioci vrši upis novih članove u folklorni sastav

HKUD “Topala” Nadioci vrši upis novih članove u folklorni sastav.

“Biti dijelom velike folklorne obitelji ne znači samo plesati, pjevati, putovati nego i upoznati se s hrvatskom kulturom i tradicijom, te sklapati prijateljstva, koja traju godinama. Naše društvo njeguje tradicionalne pjesme i plesove, a voditelji su osobe s višegodišnjim folklornim iskustvom. Pozivamo sve zainteresirane da budu dijelom naše priče! Za više informacija i upis javite se porukom na fb stranici HKUD Topala ili dođite u prostorije Društva u Nadiocima, srijedom i petkom od 19 h”, priopćili su ovim povodom.

(Radio Vitez)

Lažni med se širi tržištem u BiH, može štetiti organizmu

Pčelari u Bosni i Hercegovini, osim problema sa slabim prinosima, veliki problem imaju i zato što na tržištu u BiH ima mnogo krivotvorina, odnosno patvorenog meda.

Pčelari su na društvenim mrežama u pčelarskim grupama upozorili ovih dana da su se na tržištu širom BiH po trgovinama, tržnicama, pa čak i pojedinim tržnim centrima pojavile povećane količine meda sumnjivog porijekla, koji ne ispunjava uvjete za ljudsku upotrebu te kao takav samo može nanijeti štetu organizmu. S tim u vezi, pčelari su započeli akciju informiranja bh. građana o masovnoj pojavi takozvanog patvorenog meda.

Kako se navodi na jednoj stranici na društvenim mrežama koja okuplja bh. pčelare, a koju prati više od 20.000 korisnika, ništa u ovom slučaju ne bi bilo toliko čudno da prethodna, a i ova godina nije bila toliko loša po pitanju meda da je kao takvu ne pamte čak ni najstariji pčelari, a ni nekoliko godina unatrag nije bilo za pohvalu kada je u pitanju proizvodnja meda, pišu Nezavisne novine.

Iz Inspektorata RS kažu da Veterinarska inspekcija RS svake godine u okviru Plana praćenja rezidua vrši kontrole meda kod primarnih proizvođača, a u cilju otkrivanju eventualnog korištenja zabranjenih supstanci (hormona) i nedozvoljenog liječenja. Dodaju da, kada je riječ o uvoznom medu, kontrole se vrše u vanjskotrgovinskom prometu.

“Prema podacima sektora Inspekcije za hranu o izvršenim kontrolama za prvo polugodište ove godine, preko graničnih prelaza na kojima nadzor vrši Inspekcija za hranu RS uvezeno je svega 14 pošiljki meda i drugih pčelinjih proizvoda. Sustav procjene rizika vršeno je uzorkovanje meda za laboratorijske analize i svi uzorci su ocijenjeni kao ispravni. Međutim, ovaj organ ne raspolaže podacima o uvozu preko graničnih prelaza u FBiH i proizvođačima s područja FBiH, što je posebno značajno s obzirom na to da je kretanje robe između entiteta slobodno i bez administrativnih kontrola”, naveli su iz Inspektorata RS. Ističu kako je Republička inspekcija za hranu proteklih dana tragom određenih informacija ciljno uzorkovala med u maloprodaji, od tri proizvođača s područja FBiH, gdje su prve laboratorijske analize pokazale da je u sva tri slučaja riječ o patvorenom medu. Ističu kako je monitoring meda potrebno jednoobrazno provesti na teritoriju BiH, na način da u skladu sa svojim nadležnostima isti provedu inspektorati entiteta i Brčko distrikta.

Iz Inspektorata Republike Srpske potrošačima preporučuju da med kupuju isključivo kod registriranih proizvođača i apeliraju da prijave inspekciji sve slučajeve u kojima imaju saznanja da osobe prodaju med sumnjivog kvaliteta, bez deklaracija i izvan prodajnih mjesta. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove su kazali kako je ova institucija 30. srpnja zaprimila anonimni dopis u vezi s medom koji ne odgovara propisanom kvalitetu, bez pratećih laboratorijskih nalaza.

“Inspekcijske aktivnosti po navedenom dopisu su planirane u drugoj polovici rujna i dalje. Naime, Federalna veterinarska inspekcija u ovoj godini već je vršila kontrole kvaliteta meda, pri čemu je iz prometa povučeno 39 pakiranja meda, a u nadzorima su izrečene prekršajne sankcije prema Zakonu o zaštiti potrošača za prodavače meda i prema Zakonu o inspekcijama za punionicu meda”, stoji u odgovoru iz Federalne inspekcije koji potpisuje Nermin Smajlagić, glavni federalni veterinarski inspektor.

Sejo Deljo, predsjednik Saveza pčelara FBiH, za Nezavisne kaže kako je med proizvod koji se u svijetu najviše patvori, krivotvori.

“Uporno vodimo borbu protiv tog patvorenog meda. Borba je teška i duga, ima rezultata, ali je nismo do kraja doveli i zbog toga apeliramo da ljudi med nabavljaju od sigurnih, provjerenih pčelara, najbolje je direktno na pragu kod pčelara. Imamo analize, natjecanja, imamo pravilnike o kvaliteti meda, a u Federaciji je donesen i Zakon o pčelarstvu. Nažalost, meda je uvijek bilo pored puta ili na tržnicama. Drago mi je što se otvorila ta tema. Što se tiče trgovina, one su pravna lica i tu je odgovorna inspekcija”, rekao je Deljo. Bore se, ističe, kroz javne nastupe, lobiranje.

“S inspekcijama surađujemo jer imamo obvezu, svake godine dajemo med na analizu, ali i inspekcija je zauzeta drugim proizvodima, jer med dođe u četvrtoj-petoj kategoriji, idu prvo mlijeko, mesni proizvodi, onda druge namirnice, pa potom med”, kazao je Deljo.

Damir Barašin, predsjednik Udruženja pčelara Republike Srpske, također ističe kako ima dosta krivotvorenog meda. “Značajnije inspekcijske kontrole provode se unazad nekoliko godina, a počelo se s kontrolom kada je financirao USAID i tad se vidjelo da je veliki broj uzoraka, mislim oko 80 posto uzoraka meda bilo neispravno. Nisam sklon da to tako gledam, jer se i javnost straši tim i zato što dobar dio tih uzoraka nije bio samo pravilno deklariran. Nešto se vodilo kao livadski med, a nije bio livadski. Svakako da ima mjesta za inspekcijske kontrole”, kazao je Barašin.

(www.vecernji.ba)

U BiH u protekla 24 sata 832 osobe novozaražene, 19 preminulih

U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 2.260 uzoraka, od čega je 500 pozitivno na koronavirus.

Novi slučajevi registrirani su u svim županijama u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskoj. Do sada su testirana ukupno 820.162 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 144.112 osoba. U protekla 24 sata u Federaciji BiH preminulo je 7 osoba i to u Srednjobosanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Tuzlanskoj i Hercegbosanskoj.

Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 5.694. Šest osoba se oporavilo

Danas je u Brčko distriktu BiH registrirano 27 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 139 obrađenih testova. Preminula je jedna osoba, a šest se oporavilo.

U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Univerzitetskoj bolnici u Foči i u bolnicama Sv. Vračevi u Bijeljini i Sv. apostol Luka u Doboju izvršeno je testiranje 813 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod 305 osoba. Radi se o 141 muškaracu i 164 žene, od kojih je 90 mlađe, 148 srednje i 67 starije životne dobi.

(www.vecernji.ba)