555.820 nezaposlenih Bosanaca i Hercegovaca

Na dan 31.8.2013. u Bosni i Hercegovini je bilo 555.820 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 2.831 lica ili 0,51%.

 

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 3.651 osoba (0,93%), dok se u Republici Srpskoj smanjila za 784 osoba (0,12%), a u Brčko Distriktu se smanjila za 36 osoba (0,29%). U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.08.2013. godine, NKV radnika je 156.338 ili 28,13%, PKV 10.842 ili 1,95%, KV 191.019 ili 34,37%, VKV 3.700 ili 0,67%, NSS 1.708 ili 0,31%, SSS 143.394 ili 25,80%, VŠS 8.124 ili 1,46% i VSS 40.695 ili 7,32%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,37%, te NKV radnici 28,13%. U augustu je ukupno 12.101 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 6.570 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja. Istovremeno je za 7.384 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.942 nova radnika. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2013. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 685.773, a od toga 281.448 žena. U odnosu na juni 2013. godine broj zaposlenih u pravnim licima se smanjio za 0,1%, dok se broj zaposlenih žena smanjio za 0,2%. Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2013. godine iznosila je 44,6% i u odnosu na juni 2013. godine bila je veća za 0,2 postotna poena.

(see.biz)