553.481 nezaposlena osoba u BiH

Na dan 31.12.2013. u Bosni i Hercegovini je bilo 553.481 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 2.007 osobe ili 0,36%.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 1.717 osoba (0,44%), u Republici Srpskoj za 788 osoba (0,53%), dok se u Brčko distriktu BiH smanjila za 498 osoba (3,81%). U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.12.2013. godine, NKV radnika je 154.814 ili 27,97%, PKV 10.682 ili 1,93%, KV 191.046 ili 34,52%, VKV 3.559 ili 0,64%, NSS 1.660 ili 0,30%, SSS 144.607 ili 26,13%, VŠS 7.805 ili 1,41% i VSS 39.309 ili 7,10%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,52%, te NKV radnici 27,97%. U decembru je ukupno 12.402 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 5.795 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja. Istovremeno je za 7.477 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.348 nova radnika. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2013. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 687.877, a od toga 283.260 žena. U odnosu na oktobar 2013. godine broj zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,5%, dok se broj zaposlenih žena povećao za 1,2%. Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2013. godine iznosila je 44,5% i u odnosu na oktobar 2013. godine bila je manja za 0,2 postotna poena, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.