Lokalne vijesti

37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dana 27.7.2016.godine (SRIJEDA) sa početkom  u  10 sati u  sali Općinskoga vijeća Vitez.Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED:  

1.  Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća za period od 01.01.-
30.06.2016. godine;

 1. Prijedlog odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Vitez;
 2. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „KRUŠČICA“;
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli stubova električne rasvjete i lampi;
 4. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu;
 5. Informacija o radu nevladinog sektora za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad;
 6. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju općine Vitez;
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (MZ Ahmići-Pirići);
 8. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;
 9. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra; (put u korist općine Vitez);
 10. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Ljubos Jozo);
 11. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Enver Arnautović);
 12. Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i korištenja u korist općine Vitez (PD “Vlašić“ d.o.o.Vitez);
 13. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Vahdet Smajić);
 14. Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionih planova (Gornji Vitez 2  i Gornji Vitez 1);
 15. Prijedlog odluke o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine Vitez radi oblikovanja građevne čestice;
 16. Prijedlog zaključka o prekidu postupka (Tip-Top d.o.o. Vitez);
 17. Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za kompletiranje zemljišta (Zrinka Marić).

Napomena:Po dogovoru na Kolegiju O.V., ako materijal za dvije tč. dnevnog reda bude urađen-(Prijedlog nacrta Urbanističkog projekta „Plavac“ i Prijedlog odluke o lokacijskoj suglasnosti za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području planine Kruščica), biti će dostavljen naknadno.

 

 

(Izvor:Općina Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend