UIO BiH: Prelazak na elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava

U “Službenom glasniku BiH”, broj: 85/17 od 01.12.2017. godine objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje.

 

Usvojenim izmjenama pravilnika, poreskim obveznicima je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava akcize, počevši od poreskog perioda januar 2018. godine. Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje propisana je obaveza, način i postupak registracije korisnika na e-portal. U „Službenom glasniku BiH“, broj: 84/17 od 24.11.2017. godine objavljena je Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza za period 2018.-2020. godina.

 

Na linku http://www.new.uino.gov.ba/bs/Porezi se nalaze ovi propisi, pravilnici pod dijelom PRAVLNICI, a uputstvo pod dijelom UPUTSTVA (na samom kraju kao najnovije objavljeno).

 

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje će po službenoj dužnosti izvršiti registraciju velikih poreskih obveznika, tačnije  odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, što je definisano odredbama člana 6. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje.

 

UIO je putem e-maila svim velikim poreskim obveznicima 03.01.2018. dostavila obrazac Izjave o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga sa napomenom da su bili dužni popuniti prazne rubrike (podaci o poreskom obvezniku i podaci o odgovornom licu) te potpisanu i ovjerenu Izjavu dostaviti, neposredno ili poštom, Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru prema sjedištuporeskog obveznika, najkasnije do 12.01.2018. godine. Ukoliko neko od obveznika ne postupi na prethodno opisan način, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje nije u obavezi da izvrši registraciju po službenoj dužnosti.

 

Adrese regionalnih centara su:

  • Regionalni centar Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 7, 78 000 Banja Luka;
  • Regionalni centar Mostar, Rodoč bb, 88 000 Mostar;
  • Regionalni centar Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 47b, 71 000 Sarajevo;
  • Regionalni centar Tuzla, Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 161, 75 000 Tuzla.

 

Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje izvršiće aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornom licu) elektronskim putem na email adresu, koja je navedena u Izjavi, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal.

 

Korišćenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl. Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje sigurna je da je ovim otvoreno novo poglavlje u komunikaciji sa poreskim obveznicima te da će na obostrano zadovoljstvo elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu, već od poreskog perioda januar 2018. godine biti podržano od većine poreskih obveznika.

 

Posebno ističemo da će UIO u saradnji sa Udruženjem ekonomista SWOT održati posebne seminare za velike poreske obveznike i to:

 

  • 01.2018 u Tuzli
  • 01.2018 u Sarajevu
  • 01.2018 u Banjaluci
  • 02.2018. u Mostaru

Na ovim seminarima će obveznicima biti predstavljeni svi detalji vezano za registraciju na e-portal, kao i za podnošenje elektornskih prijava za PDV i za akcizu. Također, kompetentni ljudi iz UIO odgovoriće na sva postavljena pitanja od strane poreskih obveznik.

 

Poslije velikih poreskih obveznika, pozivamo sve ostale obvezniike, mala i srednja preduzeća, da prvo podnesu zahtjev za registraciju na e-portal, nakon čega će biti u prilici da i oni pređu na elektronsko podnošenje prijava. Posebno je važno naglasiti da svi poreski obveznici u toku 2018. godine moraju preći na elektronsko podnošenje prijava, a s obzirom na pogodnosti koje se obveznicima pružaju, najbolje je da se što prije registruju za ovaj proces.

Inače, UIO očekuje da od početka 2019. godine u potpunosti pređe na elektronsku komunikaciju sa poreskim obveznicima.