Olakšan sistem konkurisanja za poslove u državnoj službi FBiH

S ciljem unaprjeđenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.

 

Naime, u dosadašnjoj proceduri javog konkursa kandidati, koji nisu državni službenici, bili su obavezni, uz prijavu, dostaviti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije) kojom dokazuju ispunjavanje posebnih uvjeta, traženih javnim konkursom.

Ocjena dostavljene dokumentacije i utvrđivanje da li kandidat ispunjava sve tražene posebne uvjete, znatno produžava vrijeme okončanja konkursne procedure, pogotovo što se najčešće radi o velikom broju prijavljenih kandidata.

Izmjenama je propisano da se kandidati na javni konkurs prijavljuju podnošenjem Prijavnog obrasca (koji je sastavni dio Uredbe), a naknadno, u određenoj fazi procedure, dostavljaju i ostalu dokumentaciju.

Izuzetak su kandidati koji su obavezni polagati ispit općeg znanja. Ovakva dopuna Uredbe skraćuje vrijeme i smanjuje troškove provođenja konkursne procedure.

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja obavezni su da u ovoj fazi javnog konkursa dostave dokaz o radnom stažu u struci, na propisanom obrascu kao sastavnom dijelu Uredbe.

Time kandidati, osim namještenika, u ovoj fazi javnog konkursa, dostavljajući na propisanom obrascu uvjerenje o radnom stažu, dokazuju ujedno i stepen i vrstu stručne spreme.

Izmjene su učinjene i u načinu formiranja komisija za provođenje konkursnih procedura.

Direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić kazao je da su Uredbom uveli jedinstven obrazac koji prilikom aplikacije popunjavaju svi kandidati.

“Istovremeno,oni nisu više u obavezi da uz aplikaciju prilažu sve potvrde i dokumente da dokažu ispunjavanje propisanih konkursom uslova. U fazi aplikacije dovoljna je uredno popunjena i potpisana prijava, a tek oni koji su izabrani na određenu poziciju morat će donjeti kompletnu dokumentaciju. Na ovaj način značajno smo smanjili birokratiju prilikom zapošljavanja u državnoj službi i skratili vrijeme okončanja konkursnih procedura, koje su do sada trajale mjesecima. Uzmite u obzir da je samo tokom posljednjih 12 mjeseci na našu adresu stiglo čak 20 hiljada prijava. Uz svaku od njih smo dobili pet-šest dokumenata tako da u početnoj fazi razmatranja aplikacija morali smo pregledati skoro 100 hiljada dokumenata i utvrditi njihovu vjerodostojnost. Ovo je bio ogroman teret za Agenciju”, kazao je Begić.

On dodaje da su ovom Uredbom olakšali prijavljivanje svim kandidatima. Oni sad neće morati da gube vrijeme ni novac na prikupljanje papira prije nego što zaista dobiju posao.

“Ako uzmete u obzir da se svaki od njih često prijavljivao na nekoliko konkursa, onda vam postaje jasno koliko je proces traženja posla bio kompliciran, dug, a i poprilično skup. Ovom uredbom su svi ovi problemi otklonjeni. Naravno, ovdje nećemo stati. Jedinstven obrazac je uvod u online aplikaciju za koju nam ipak trebaju izmjene više zakona na različitim nivoima. Potrebno je, na primjer, uvođenje elektronskog potpisa na nivou BiH. Ja sam bio u nekoliko država u regiji u kojima je proces online aplikacije već zaživio i naš je cilj da u skorije vrijeme ovo riješenje uvedemo i u Federaciji”, zaključio je Begić.

(Business magazin)